STATUT TRANSPLANTAČNÍ SEKCE ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ A ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Transplantační sekce byla ustavena v roce 1996 rozhodnutím výborů České hematologické a České onkologické společnosti jako pracovní skupina usilující o další rozvoj a zkvalitnění transplantačního programu kmenových buněk krvetvorby v ČR. Sekce je organizačně začleněna do České hematologické společnosti(ČHS) ČLS JEP jakožto její poradní orgán a její doporučení se po schválení Výborem ČHS stávají oficiálními doporučeními společnosti. Tento dokument shrnuje cíle transplantační sekce (TS), podmínky členství a pravidla jejího jednání a hlasování.

Transplantačním centrem s právem aktivního členství v TS se rozumí pracoviště, které je zařazeno do seznamu center oprávněných poskytovat vysoce specializovanou hematoonkologickou péči pro dospělé a děti v ČR dle vyhlášky MZ ( Věstník MZ, částka 3 a 8 z 29.5. a 12.12.2014) a aktivně provozuje transplantační program. Aktuálně jsou v seznamu uvedena tato pracoviště: UHKT-Praha, VFN-Praha, FN-KV-Praha, FN Brno, FN Olomouc, FN Plzeň, FN Hradec Králové a FN Ostrava- pro dospělé pacienty a FN-Motol a FN Brno pro dětské pacienty.

I. CÍLE

 1. Vypracovávat a v souladu s rozvojem oboru a s doporučením evropské společnosti pro transplantace (EBMT) upravovat indikační kritéria k provádění alogenních a autologních transplantací.
 2. Vypracovávat a v souladu s rozvojem oboru a s doporučením evropské společnosti pro transplantace (EBMT) upravovat standardní diagnostické a léčebné postupy spojené s programem transplantací kostní dřeně.
 3. Každoročně aktualizovat seznam pracovišť, splňujících kritéria pro provádění transplantačního programu kmenových buněk krvetvorby na území ČR a dávat ho na vědomí výboru ČHS.
 4. Registrovat a zpracovávat základní transplantační data z center sdružených v transplantační sekci. Tímto úkolem je pověřen Národní registr transplantací krvetvorných buněk ČR při I. int. klinice VFN-Praha.
 5. Řešit etické problémy spojené s programem transplantací kmenových buněk krvetvorby. Na žádost jiných institucí zaujímá transplantační sekce z čistě odborného hlediska stanoviska a doporučení k případným stížnostem pacientů léčených transplantací kostní dřeně či stížnostem jejich rodin.
 6. Vyvíjet edukační činnost s cílem dosáhnout co nejlepší informovanost o transplantačním programu v odborné i laické veřejnosti.
 7. Na žádost různých institucí vypracovávat stanoviska týkající se nejrůznějších otázek transplantačního programu, vždy však výhradně z odborného medicínského hlediska a ve formě doporučení.
 8. Napomáhat ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s výsledky transplantací a zasazovat se o jejich uplatnění v praxi.
 9. Všestranně se podílet na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace transplantačního programu.
 10. Vytvářet podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v ČR i zahraničí.
 11. Účastnit se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkursních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení.
 12. Podílet se prostřednictvím delegovaných zástupců na jednání MZ ČR, Parlamentu ČR, komor lékařů, zdravotních pojišťoven a institucí na nejrůznější úrovni, zabývajících se problematikou zdravotnictví.

II. ČLENSTVÍ

Transplantační sekce je otevřena jakékoliv organizaci či fyzické osobě hlásící se k cílům transplantační sekce. Členství v transplantační sekci má 2 formy:

 1. plné členství s hlasovacím právem
 2. členství bez hlasovacího práva

Členství s hlasovacím právem:

Členství s hlasovacím právem je otevřeno všem zdravotnickým zařízením provozujícím aktivně program transplantací kmenových buněk krvetvorby na území ČR a splňujícím akreditační kritéria. Každé akreditované transplantační centrum je zastoupeno 1 hlasem.

Členství s hlasovacím právem 1 hlasu má ČHS zastoupená při hlasování delegovanou osobou.

Členstvím s hlasovacím právem 1 hlasu je zastoupen Český registr dárců krvetvorných buněk (Praha), členstvím s hlasovacím právem 1 hlasu je zastoupen Český národní registr dárců kostní dřeně (Plzeň)

Členství bez hlasovacího práva:

Členství bez hlasovacího práva je otevřeno každému dobrovolníkovi, fyzické osobě či profesní a komerční organizaci, která má zájem podporovat transplantační program v souladu s cíly transplantační sekce a zároveň transplantační program kmenových buněk krvetvorby v ČR sama neprovozuje nebo pro něj není akreditována.

III. ORGANIZACE

 1. Transplantační sekce volí ze zástupců transplantačních center, akreditovaných pro alogenní transplantace svého předsedu na 3leté funkční období. Úlohou předsedy je svolávat a organizačně zajišťovat setkání transplantační sekce a jednat za transplantační sekci v duchu závěrů sekcí přijatých. Těchto jednání se spolu s předsedou účastní místopředseda či jiný pověřený člen transplantační sekce.
 2. Spolu s volbou předsedy volí transplantační sekce na 3leté funkční období místopředsedu. Místopředseda přejímá úlohu předsedy v době jeho nepřítomnosti.
 3. Transplantační sekci svolává předseda písemným vyrozuměním všech členů sekce dle potřeby, nejméně však 1x do roka. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání sekce nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to písemně požádán alespoň 1/3 členů s hlasovacím právem. V období mezi schůzkami mohou být aktuální problémy komunikovány elektronicky a tento způsob je pokládán za equvalentní jednání na schůzi.
 4. Jednání Transplantační sekce může být v oznámený čas zahájeno a být usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat. Pokud jednání není usnášeníschopné, doplní se chybějící hlasy elektronickou formou v následujících 2 týdnech po přímém hlasování, kdy se doplní hlasy chybějících členů. Výsledek elektronického hlasování dává předseda na vědomí všem členům formou přeposlání stanoviska jednotlivých hlasujících členů. Pokud se tímto způsobem kladně vyjádří nadpoloviční většina členů TS, je usnesení přijato. Usnesení sekce je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.
 5. Předseda či místopředseda se dle potřeby účastní zasedání Výboru ČHS ČLS JEP, kde tlumočí požadavky transplantační sekce a projednává další spolupráci.
 6. V případě vypracovávání doporučení, návodů či standard v úzce speciálních problémech může transplantační sekce vytvořit na daný problém zaměřené pracovní výbory. Jejich zástupce se zúčastňuje zasedání sekce do vyřešení problému.

IV. ZMĚNA A ÚPRAVY STATUTU

Změnu statutu může navrhnout každý člen transplantační sekce s hlasovacím právem. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání transplantační sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně 2/3 členů s hlasovacím právem.

Schváleno jednomyslně dne 10.10.2019 členy transplantační sekce:

(MUDr A.Vítek-předseda sekce, MUDr L. Raida- místopředseda sekce, doc. MUDr P. Žák, prof. MUDr M. Krejčí, MUDr M. Karas, prof. MUDr P. Sedláček, MUDr E. Konířová, prof MUDr T. Kozák, MUDr Z. Kořístek, MUDr P. Jindra, Mgr M.Kuříková.)