Zápis z jednání TS ČHS dne 10. 10. 2019

22 ledna, 2020

Účast na jednání

a) Zúčastnění:

FN Hradec Králové – doc.MUDr Žák P. ; FN Brno – pracoviště Bohunice – prof.MUDr Krejčí M.; FN Plzeň – MUDr. Karas M.; ÚHKT Praha – MUDr. Vítek A., MUDr.Vydra J., MUDr Rahmatová Š., RNDr Dobrovolná M, ; VFN Praha – MUDr. Konířová E., Mgr. Trnková M.; FN Motol – MUDr. Keslová P., prof. MUDr Sedláček P.; FN Olomouc – MUDr.Raida L.; FN Ostrava – MUDr. Kořístek Z ; FNKV Praha- prof. MUDr Kozák T.; ČNRDD Plzeň- MUDr Jinda P; IKEM (ČRDKVB)-Mgr Kuříková M., MUDr Záhlavová L., Bc Hošková G.

Program jednání

1) Odborné prezentace

 1. MUDr J. Vydra: Informace o možnostech léčby chemorezistentních B-ALL, velkobuněčných a primárních mediastinálních NHL pomocí CAR-T cells v ČR. V současnosti akreditována 2 centra pro dospělé pacienty (UHKT-Praha, FN-Brno) probíhá akreditace ve FN Motol, VFN-Praha a FN Plzeň.
 2. Prof. MUDr P. Sedláček, RNDr M. Dobrovolná: Informace o průběhu akreditačního řízení JACIE ve FN- Motol, která jako třetí v ČR získala tuto akreditaci. Akreditovány podle JACIe jsou dále FN-Plzeň a UHKT. Byla nabídnuta pomoc ostatním centrum při získávání této akreditace, zejména v administrativní agendě, spojené s akreditací.
 3. MUDr Rahmatová Š. : Informace o praktických problémech při indikaci a podání Virus-specifických lymfocytů, vyrobených na přístroji CliniMACS Prodigy u pacientů po alogenní transplantaci. Jako problematický se ukazuje časový faktor při indikaci, kdy je příprava žádána od oš. lékařů příliš pozdě. V diskuzi bylo konstatováno, že z podání lymfocytů by mohli nejvíce profitovat pacienti z recidivujícími CMV infekcemi, kteří jsou v klinicky dobrém stavu, pokročilá stadia CMV nemoci jsou pro tento postup již méně vhodná. (viz příloha VSL-transpl. sekce 191010.pptx)
 4. MUDr Záhlavová L.: Informace o praxi českých a některých zahraničních dárcovských center při žádosti o opakované odběry krvetvorných buněk. Jednotlivá dárcovská centra si stanovují vlastní pravidla pro opakované darování. Není jediný, celosvětově přijímaný postup. Součástí prezentace byla i informace o časovém omezení dárcovství z důvodu rizika infekce po podstoupení invazivního výkonu před darováním či pobyt v infekčně rizikových oblastech. (viz příloha: Nepříbuzní dárci – pravidla a omezení)
 5. Mgr. M Trnková- prezentace aktivit transplantačních center v ČR za r. 2018 ( data z Národního registru transplantací krvetvorných buněk ČR při I. int.klinice VFN-Praha) Všechna akreditovaná transplantační centra v ČR splnila počtem transplantací kritéria dle FACT-JACIE international standards (seventh edition) (viz příloha: Transplant. aktivita 2018 a její vývoj v ČR)
  Současně byl prodiskutován statut registru a z diskuze vyplynulo, že způsob práce registru je v souladu s požadavky GDPR a je tedy možné pokračovat ve shromažďování dat a jejich zpracovávání stejným způsobem i nadále.
 6. MUDr A.Vítek- prezentoval změny ve Statutu transplantační sekce z 18.12. 2009 Potřeba změn byla vyjádřena členy transplantační sekce v elektronické komunikaci během 8-9/2019 a návrhy těchto změn, po schválení jednotlivých bodů během zasedání sekce byly zapracovány do nové verze z 10.10.2019. Finální verze je přílohou zápisu (Status transplantační sekce)
 7. MUDr A.Vítek- výsledky transplantací od nepříbuzných dárců s HLA shodou 10/10 s potransplantačním cyclophosphamidem pro prevenci GVHD.

2) Různé

 • Meziústavní indikační komise (MIK) – složení zůstává stejné jako v r. 2018
 • Doc. MUDr P. Žák požádal členy TS o vyjádření ke způsobu aplikace Treosulfanu. Byl o to požádán zástupcem firmy Medac po potřeby jednání s pojišťovnou o stanovení úhrady léku ze zdrav. pojištění. Členové sekce jednohlasně potvrdili, že lék je určen k podávání při hospitalizaci v rámci předtransplantační přípravy.

29. 10. 2019

zapsal MUDr. Antonín Vítek

Přejít nahoru